Algemene Informatie en Voorwaarden

(Maak een kopie om te bewaren voor jezelf!)

De volgende regels zijn van toepassing:

  1. Iedere deelnemer (m/v) neemt verantwoordelijkheid voor zichzelf en gaat het commitment aan, open te staan voor coaching. Tevens wordt het teken/woord “stop” in elke les bij ieder die het gebruikt gehonoreerd.
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer (m/v) de staf voldoende te informeren over zijn/ haar gezondheidstoestand (fysiek en geestelijk), alsmede gebruik en achtergrond van medicijnen.
  3. Seksuele handelingen en lichamelijk geweld worden niet toegestaan en leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de training. Dit om de veiligheid binnen de groep te waarborgen.
  4. De staf is gemachtigd een deelnemer (m/v) die de trainingsactiviteit belemmert uit de training te verwijderen. (Zonder restitutie).
  5. Wij verzoeken de deelnemer (m/v) tijdens het verblijf hygiëne in acht te nemen en richtlijnen van de trainers hierover te volgen.

Aanmelding

Aanmelding geschiedt uitsluitend schriftelijk of door gebruik te maken van het inschrijfformulier op de site. Door aanmelding verplicht men zich het bedrag te betalen. Zodra de aanmelding bij ons verwerkt is, ontvang je een telefoontje. Wij houden ons het recht voor een workshop, training of therapiegroep waarop onvoldoende is ingeschreven of door eventueel onvoorziene omstandigheden te annuleren.

Kosten van de trainingen

De kosten staan bij alle lezingen, workshops, trainingen en therapiegroep vermeld. Bijna alle prijzen zijn incl. 21% BTW, tenzij anders vermeld. De prijs van accommodatie, voeding, en materialen is incl. 6% BTW.

Aflassen van lezingen, workshops, trainingen en therapiegroep

Indien er door gebrek aan belangstelling of door onvoorziene omstandigheden een lezing, workshop, training of therapiegroep komt te vervallen, zal het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waar wij het bedrag van hebben ontvangen.

Betalingsvoorwaarden en annulering

De storting van de trainingskosten, indien van toepassing ook de verblijfskosten, dienen uiterlijk twee weken voor de start van een training betaald te zijn. Zie voor beiden www.ritavanrijnsoever.nl
NB Bij annulering tot 4 weken voor de aanvang van de training wordt € 95,- administratiekosten in rekening gebracht, tot 2 weken voor aanvang de helft van de trainingskosten en de totale verblijfskosten indien van toepassing. Restitutie van de trainingskosten, c.q. verblijfskosten, kunnen niet meer worden verleend bij a: annulering na twee weken voor aanvang en b: bij tussentijds afbreken door deelneemster zelf van de Training.
IBAN: NL46 INGB 0001 3797 93
BIC: INGBNL2A

Aansprakelijkheid

Deelname aan de lezing, workshops, trainingen, therapiegroep of individuele therapie is vrijwillig. De deelnemer (m/v) is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens workshops, trainingen, therapiegroepen en tijdens zijn/haar verblijf op de locatie waar de workshop, training of therapiegroep wordt gegeven. De organisatoren en trainers c.q. co-trainers en assistenten, alsmede de locatie als rechtspersoon zijn/is en kunnen/kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door deelnemers ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door mededeelnemers c.q. medewerkers gerelateerd aan de locatie.

De workshops, trainingen, therapiegroepen en individuele therapie zijn en kunnen niet beschouwd worden als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Indien u onder medische en/of psychiatrische behandeling bent, wordt geadviseerd met de behandelend arts te overleggen of deelname aan de activiteiten – en welke specifiek – aangeboden door Rita van Rijnsoever wenselijk is. Hierover vindt overleg plaats tussen Rita van Rijnsoever en de behandelaar.

Bij lichamelijke geweldpleging en het bezit en/of gebruik van door de wet verboden verdovende middelen, zullen de organisatoren direct de politie inschakelen. Ook vervalt in dit geval elk recht op het bijwonen van reeds betaalde/opgegeven workshops, trainingen en therapiegroepen. In een dergelijk geval zal de betalingsplicht voor de totaal som van de betreffende de workshops, trainingen, en therapiegroepen blijven bestaan en vervalt het recht op de annuleringstermijn van vier weken c.q. twee weken.

Klacht

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKgz) worden gesteld. Als therapeut word ik in dit kader geacht voldoende professionaliteit te hebben ontwikkeld en aan deze wet te voldoen. Hierop wordt toegezien door de overkoepelende organisatie RBCZ.

Mocht je ontevreden zijn over de behandeling, dan lees of hoor ik dat uiteraard graag. Wellicht kunnen wij in een persoonlijk gesprek hierover tot overeenstemming komen en de therapie hierop aanpassen. Wil je dit liever, om wat voor reden dan ook, met een onafhankelijk persoon bespreken dan kun je je wenden tot de vertrouwenspersoon van de SBLP. Mocht dit onvoldoende zijn dan kun U terecht bij RBCZ CamCoop onder registratienummer 25015794.

Typefouten

Aan eventuele typefouten op de website met betrekking tot data en prijzen kunnen geen rechten ontleent worden!